Datakapital Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Metni

İşbu Metin DATAKAPİTAL ANONİM ŞİRKETİ’nin (“Şirket” veya ‘’Datakapital’’) bu web sitesinin (‘https://datakapital.com/’) Kullanıcılarının (“Kullanıcılar”) işlenebilecek kişisel verilerini, bunların işlenme amaçlarını, kişisel veri toplamanın hukuki sebep ve yöntemini, kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı gruplarını ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamındaki haklarıyla bağlantılı olarak ilgili gerçek kişileri bilgilendirmek için hazırlandı.

Kişisel Verileriniz Neden Toplanır?

Kişisel verileriniz şirketin meşru ticari faaliyetlerinin icrası, kullanıcıların aldığı hizmetin geliştirilmesi, 5651 (İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN) ve 6698 Sayılı (KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU) Kanunlar’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla hukuki sınırlar çerçevesinde toplanır.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı

Kullanıcılara ilişkin kişisel bilgiler, Kullanıcılara verilecek hizmette, ticari faaliyetlerin devamında ve şirketin meşru menfaatleri çerçevesinde kullanılabilir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz KVKK’nin ilgili hükümleri kapsamında (Madde 8 ve Madde 9) ve yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz Neden Toplanır kısmındaki amaçlar doğrultusunda resmi kurum ve kuruluşlar, Datakapital’in ticari ortakları, Datakapital’in ticari ilişki içinde olduğu kurumlar / şirketler / gerçek veya tüzel kişiler ile Kanun’da öngörülen sınırlar çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi ve Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz; Şirketin web sitesini ziyaret etmeniz, Şirketle ticari ilişki içinde bulunmanız ve söz konusu ilişkilerin devamı halinde Kanun’un 5, 6, 8, 9. maddelerinde ve Kanun’da bulunan diğer hukuki yükümlülükler çerçevesinde otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanabilir ve işlenebilir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Datakapital; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesindeki veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler çerçevesinde verileri koruma tedbirleri alır. Fakat bu tedbirlere rağmen Şirket’in web sitesine / veri tabanına yapılacak siber saldırılardan doğacak zararlardan Şirket sorumlu değildir.

E-Posta Güvenliği

E-postalarda özel nitelikli kişisel bilgilerinizi yazmayınız. E-postalar 3. şahıslar tarafından görüntülenebilmektedir.

Kullanıcıların Kişisel Verilerin Kullanımı İle İlgili Hakları

Kullanıcılar Kanun’un 11. maddesinde belirtilen; kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme haklarına ve Kanun’da belirtilen diğer haklara sahiptir.

Kullanıcılar kişisel veriler ile ilgili işlemler için info@datakapital.com adresinden Şirket ile iletişime geçebilir.

Farklı Web Sitelerine Yönlendirme

Şirket, 3. kişiler tarafından işletilen web sitelerine link/bağlantı verebilir. Başka sitelere bağlantı verilmesi Şirket’in o sitelerde kullanıcıların göreceği muameleden, kullanıcıların karşılaşacağı durumlardan sorumlu olduğu anlamına gelmez.

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Şirket, kendi gizlilik politikasını Kanun’a uygun olmak kaydıyla yenileyebilir. Yenilenen gizlilik politikası metni yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. Değişiklikler kullanıcılar tarafından web sitesi üzerinden takip edilebilir.

İletişim

Kullanıcılar Datakapital’e hitaben https://www.datakapital.com/iletisim/ adresindeki bilgiler ile Şirket’le iletişime geçebilir. İletişim esnasında mesajın anlaşılır olması gerekmektedir.

Yardım için
her zaman buradayız!
216 709 72 93